Regulamin oraz Polityka Prywatności

Regulamin
Polityka Prywatności

§1. Definicje

 1. Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 2. Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 3. Właściciel/Spółka/Kancelaria – właściciel działający pod firmą Oddłużanie i Restrukturyzacje – Marcin Kanak, z siedzibą w Przemyślu, ul. Aleksandra Dworskiego 106 lok. 101, 37-700 Przemyśl, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 7952568042, REGON: 521264477;
 4. Administrator Danych Osobowych – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania;
 5. Strona Kancelarii – strona internetowa znajdująca się pod adresem finansowametamorfoza.pl;
 6. Klient – osoba, na której rzecz Kancelaria świadczy usługi prawne, a także osoba, która korzystając z formularzy umieszczonych na stronie Kancelarii przekazała swoje dane osobowe lub kontaktowe w celu uzyskania pomocy prawnej, a także osoba, która w inny sposób korzysta ze strony Kancelarii;
 7. Naruszenie ochrony danych osobowych – oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;
 8. Zaufani Partnerzy – osoby prawne i fizyczne, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, współpracujące z Kancelarią, zobowiązane do przestrzegania regulacji RODO także w zakresie powierzanych przez Kancelarię danych osobowych:
  1. Google Ireland Limited;
  2. Facebook Ireland Limited;
  3. Kancelaria Finansowa Centrum Oddłużeń Sp. z o.o.

§2. Ochrona danych osobowych

 1. Informuję, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazywanych w niniejszym formularzu, a także w drodze kontaktu telefonicznego bądź elektronicznego jest ODDŁUŻANIE I RESTRUKTURYZACJE – MARCIN KANAK, z siedzibą w Przemyślu, ul. Aleksandra Dworskiego 106 lok. 101, 37-700 Przemyśl, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 7952568042, REGON: 521264477.
 2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu uprawnień należy kontaktować się pisemnie lub w drodze korespondencji elektronicznej pod adresem e-mail wskazanym na stronie internetowej.
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- dalej: RODO).
 4. Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie, przedstawienia oferty obsługi prawnej w przesłanym w zapytaniu zakresie, następnie w celu wykonania umowy o świadczenie usług obsługi prawnej, objętej udzielonym pełnomocnictwem do reprezentacji, w tym działań związanych z dochodzeniem należności.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że odmowa ich podania w wymaganym zakresie może utrudnić, a nawet uniemożliwić należytą pomoc prawną.
 6. Informuję, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub niezbędne dla prawidłowego wykonania umowy, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okresy przewidziane obowiązującymi przepisami prawa, zobowiązującymi Kancelarię do przechowywania danych na cele archiwizacyjne lub dochodzenia roszczeń wynikających z zawartej umowy.
 7. Ponadto informuję, że przepisy RODO przyznają każdej osobie, której dane są przetwarzane, uprawnienie do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawa do uzyskania kopii tych danych;
  2. żądania sprostowania danych osobowych, w przypadku, gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, a osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych lub cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania lub jeśli dane przetwarzane są niezgodnie z prawem lub muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia lub jeżeli administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń lub osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  5. przenoszenia danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  6. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją oraz przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Informuję, że Pani/Pana dane nie będą profilowane, ani też przetwarzane w sposób zautomatyzowany, bądź też przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 2. W zakresie, w jakim Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia takiej zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celu skorzystania z tego uprawnienia należy skierować wiadomość e-mail na adres wskazany na stronie internetowej.

§3. Pliki „Cookies”

 1. Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, oraz unikalny numer.
 2. Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
 3. Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika aż do wylogowania ze strony internetowej, lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
 4. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
 5. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika Ograniczenie stosowania plików „cookies” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Portalu.

§4. Wtyczki społecznościowe

 1. Celem prowadzenia Strony w sposób bardziej atrakcyjny i umożliwiający większą indywidualizację, Administrator umieszcza na Stronie tzw. „wtyczki społecznościowe” pochodzące z serwisu Facebook – Strona zawiera pola „Lubię to” lub „Podziel się” powiązane z serwisem Facebook (com), po skorzystaniu z któregokolwiek z w/w pól Użytkownik lub Klient zostanie przekierowany na stronę logowania serwisu Facebook albo stronę główną konta Użytkownika lub Klienta tego serwisu (jeżeli pozostaje zalogowany w serwisie Facebook). Polityka prywatności Facebook udostępniana jest indywidualnie przez ten serwis. 

§5. Odpowiedzialność za treści

 1. Właściciel dokłada wszelkich starań, by informacje umieszczone na Stronie były poprawne oraz aktualizowane na bieżąco, jednakże Właściciel nie udziela gwarancji za prawidłowość, aktualność i stałą dostępność Strony.
 2. Właściciel jest odpowiedzialny jedynie za treści zamieszczone na Stronie przez niego lub osoby działające na jego zlecenie.
 3. Wiążące informacje, zalecenia lub porady Właściciel przekazuje za pośrednictwem komunikacji indywidualnej.
 4. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany treści Strony, jej uzupełniania, modyfikacji a nawet całkowitego usunięcia zamieszczonych informacji.
 5. Na Stronie zamieszczone zostaną linki do adresów stron internetowych innych podmiotów. Właściciel nie odpowiada za treści zamieszczone pod tymi adresami.

§6. Ochrona praw autorskich

 1. Zawartość Strony (treść, kształt, struktura) chroniona jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim, w szczególności poprzez postanowienia ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
 2. Prawa do wszelkich materiałów zamieszczanych na Stronie zastrzeżone są na rzecz Właściciela lub podmiotów uprawnionych (np. klientów, partnerów handlowych, itp.).
 3. Żadna część Strony nie może być kopiowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, w tym poprzez fotokopiowanie, drukowanie, CD/DVD bądź inne środki służące przechowywaniu danych, bez zgody Właściciela. Ewentualne odstępstwa od powyższej zasady przewidziano w regulaminie.
 4. Pobieranie i kopiowanie treści zamieszczonych na stronie dozwolone jest wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku.
 5. Naruszenie licencji i praw autorskich przez Użytkownika sankcjonowane jest zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawą Kodeks cywilny.

§7. Regulamin świadczenia usług

 1. Kancelaria świadczy usługi w zakresie udzielania pomocy prawnej dotyczącej prowadzenia postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych osób fizycznych oraz prawnych, m. in. poprzez:
  1. udzielanie porad prawnych przez wykwalifikowanych prawników posiadających bogate doświadczenie zawodowe, podczas spotkań organizowanych w siedzibie Kancelarii;
  2. udzielanie porad/sporządzanie opinii prawnych przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail);
  3. konsultacje prawne udzielane podczas rozmów telefonicznych prowadzonych z Klientami;
  4. sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowań restrukturyzacyjnych;
  5. reprezentację Klientów w toku postępowań upadłościowych lub restrukturyzacyjnych.
 1. Świadczenie usług na rzecz Klientów Kancelarii następuje wyłącznie po uprzednim zawarciu pisemnej umowy pomiędzy Klientem a Kancelarią oraz wypełnieniu przez Klienta obowiązków umownych m. in. w zakresie dostarczenia niezbędnych informacji i dokumentów oraz uiszczenia wynagrodzenia należnego Kancelarii.

Formularz kontaktowy

Pozostaw swoje dane w formularzu, a nasz dział prawny niezwłocznie się z Tobą skontaktuje.

Zgodnie z zasadami Regulaminu i Polityki Prywatności zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora: Oddłużanie i Restrukturyzacje – Marcin Kanak, także zbieranych przechowywanych w plikach „cookies”, pozostawionych podczas korzystania przeze mnie z usług Oddłużanie i Restrukturyzacje – Marcin Kanak w tym ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w celach marketingowych (również analizowanie i profilowanie w celach marketingowych). Ponadto wyrażam zgodę na powierzenie przetwarzania moich danych osobowych Zaufanym Partnerom.

Umów się na rozmowę

Podaj swój numer telefonu, oddzwonimy nawet w ciągu kilku minut.

Zgodnie z zasadami Regulaminu i Polityki Prywatności zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora: Oddłużanie i Restrukturyzacje – Marcin Kanak, także zbieranych przechowywanych w plikach „cookies”, pozostawionych podczas korzystania przeze mnie z usług Oddłużanie i Restrukturyzacje – Marcin Kanak w tym ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w celach marketingowych (również analizowanie i profilowanie w celach marketingowych). Ponadto wyrażam zgodę na powierzenie przetwarzania moich danych osobowych Zaufanym Partnerom.

Znajdź nas na
Znajdź nas na