Restrukturyzacja

Restrukturyzacja jest procesem, który może uchronić Twoją firmę przed upadłością gospodarczą. Definiuje się ją jako „systemowa przebudowę, modernizację lub uwspółcześnienie struktury organizacyjnej i zasad funkcjonowania przedsiębiorstw i innych obiektów badań ekonomicznych”.

 

Wyróżnia się cztery sposoby restrukturyzacji, w tym jeden sądowy:

  • o zatwierdzenie układu –  naj­prost­sze i naj­mniej sfor­ma­li­zo­wa­ne po­stę­po­wa­nie restrukturyzacyj­ne, postępowanie pozasądowe prowadzone jest przed doradcę restrukturyzacyjnego, a następnie układ jest zatwierdzany przez sąd;
  • przyspieszone postępowanie układowe – daje wnioskodawcy możliwość zawarcia układu po sporządzeniu spisu wierzytelności; cha­rak­te­ry­zu­je się wie­loma uprosz­czeniami, któ­re ma­ją na ce­lu do­pro­wa­dze­nie do zawar­cia ukła­du w moż­li­wie naj­krót­szym cza­sie;
  • układowe – umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności, sąd może, na wniosek dłużnika lub tymczasowego nadzorcy sądowego, zawiesić postępowania egzekucyjne prowadzone w celu dochodzenia należności objętych z mocy prawa układem oraz uchylić zajęcie rachunku bankowego, jeżeli jest to niezbędne do osiągnięcia celów postępowania układowego;
  • sanacyjne (najbardziej złożone) – wszczęcie postępowania sanacyjnego powoduje daleko idące skutki w sferze stosunków prawnych dłużnika – mienie służące prowadzeniu przedsiębiorstwa oraz mienie należące do dłużnika staje się masą sanacyjną, postępowanie to umożliwia dłużnikowi przeprowadzenie działań sanacyjnych oraz zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności.

 

WAŻNE!

Wybór właściwego postępowania zależy od indywidualnej sytuacji przedsiębiorstwa. Zgodnie z Prawem restrukturyzacyjnym, przedsiębiorca musi złożyć wniosek o restrukturyzację nie tylko wtedy, gdy jest już niewypłacalny, ale też wtedy, gdy ma miejsce realne zagrożenie niewypłacalności firmy.

 

Jakie korzyści przynosi restrukturyzacja?

Wstrzymanie egzekucji Szansa na pozyskanie pomocy publicznej
Wierzyciele nadal mają zaufanie do Twojej firmy Uniknięcie odpowiedzialności osobistej członków zarządu
Redukcja zadłużenia Uniknięcie ogłoszenia upadłości

Kontakt

Pozostaw swoje dane w formularzu, a nasz dział prawny niezwłocznie się z Tobą skontaktuje.

Wybierz rodzaj konsultacji:

3 + 7 =